Katedra Administracji

Zainteresowanie naukowo-badawcze pracowników Katedry koncentruje się wokół zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, w tym racjonalności polskiego prawa ochrony środowiska, które stanowią zarazem trzon działalności dydaktycznej i naukowej Instytutu Prawa i Ekonomii.

Wyniki badań i osiągnięcia naukowe pracownicy prezentują systematycznie szerszej społeczności akademickiej w formie publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Naukowcy zatrudnieni w Katedrze angażują się w działalność organów doradczo – opiniodawczych powołanych przez polski parlament, rząd oraz jednostki samorządowe na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Współpracują z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.